Follow by Email

share its...

Isnin, 25 Julai 2011

Fungsionalism versi ahli antropologi 2 (fungsionalisme Malinowski).......
Hari ini kita akan membincangkan mengenai sumbangan dan pemikiran saintifik Malinowski(rujuk rajah di atas), menunjukkan kita kebolehan beliau dalam meneruskan kajian mengenai fenomena masyarakat terutama dalam bidang Antrapologi, Namanya yang sebenar adalah Bonislaw Kasper Malinowski, berasal dari krakaow Poland,permulaan kebangkitan intelektual beliau di Kraków's Jagiellonian University, mengambil bidang matematik dan sains fizikal. Minat beliau dengan bidang antropologi bermula apabila membaca buku James Frazer's The Golden Bough dan menceburkan diri dalam disiplin ini. Beliau telah menjelajah ke pulau papua yang menjadi lapangan kajiannya yang pertama serta penulisan mengenai masyarakat di pulau Trobriand iaitu Argonauts of the Western Pacific(1922), kajian yang popular dalam kandungan buku tersebut adalah berkaitan ritual Kula Ring - upacara pemberian hadiah yang dilangsungkan oleh semua suku kaum di kepulauan Trobriand.

       Buku tersebut banyak memberi impak kepada bidang antropologi dan sosiologi terutama dalam bidang antropologi berkenaan metodologinya yang popular iaitu participation obsevation, yang mewakili "off the verandah" iaitu istilah yang diketengahkan oleh Malinowski ketika melakukan participation observation. Kaedah ini memerlukan kepada ahli antropologi untuk berada bersama komuniti dan menjadi sebahagian daripadanya. Beliau telah menggariskan beberapa langkah untuk menjalankan kajian lapangan terutama participation observation :

1. Mengenalpasti struktur masyarakat
2. Tulis semua perkara tentang masyarakat daripada individu yang hidup berdasarkan budayanya.
3. Melalui gambaran struktur tersebut, tuliskan laporan bagaimana rasanya untuk hidup seperti  itu.

        Sementara itu, sumbangan dalam bidang sosiologi pula dan juga boleh dikatakan memberikan sumbangan kepada antropologi,sejak mempunyai hubungan yang rapat terutama dalam perkongsian subjek kajian,metodologi (bagi sebahagian bidang), dan teoritikal intrepretasi, adalah teori Fungsional, yang dijadikan rujukan dan memberi nafas baru kepada aliran pemikiran fungsional.Asas pemikirannya adalah berdasarkan fungsionalisme struktural, memang mempunyai persamaan dengan analisis Redcliffe Brown, sejak mereka rakan seperjuangan.Walaubagaimanpun, analisisnya adalah satu kesinambungan daripada kerja herbert Spencer yang mengandaikan bahawa masyarakat dan budaya adalah "berhubungan di antara satu sama lain" dan tidak ada pemisahan di antara satu fenomena dengan fenomena yang lain, sepertimana analisis Brown yang mengandaikan masyarakat terdiri daripada bahagian yang terpisah, bahayanya memasukkan analisis teologi yang tidak masuk akal di dalam analisis fungsionalnya (sama seperti Durkheim). Kelihatan dua perbezaan yang ketara yang ditunjukkan oleh mereka menganalisis masyarakat. Tetapi keduanya mempunyai satu matlamat yang sama iaitu struktur, fungsi. Beralih kepada Malinowski pula, kemunculan teori versi beliau ini mempunyai andaian asas iaitu 1. fahaman sistem mempunyai peringkat; 2. konsep yang mengatakan bahawa setiap sistem yang berbeza dan pelbagai memerlukan kepada keperluan pada setiap peringkat tadi.
Jadi, apa yang kita dapat ketahui di sini, malinowski cuba melihat secara keseluruhan keperluan yang diperlukan oleh sistem dalam masyarakat bukan sebahagiannya sahaja. Beliau meletakkan tiga sistem yang perlu ada dalam masyarakat: biologi, struktur sosial dan simbolik, daripada ketiga - tiga tersebut hanya simbolik dan struktural lebih penting dalam sistem masyarakat.

       Perkara ini agak sukar untuk difahami dengan mengadakan contoh -contoh yang berada di sekeliling kita,kadang-kadang contoh tersebut dikira sangat kompleks untuk difahami dan sebaliknya, namun pehaman teori ini dapat difahami dengan merujuk kepada kajiannya di kepulauan Trobriand berkenaan perayaan Kula Ring. Kula Ring adalah satu upacara pertukaran hadiah yang berharga kepada orang lain, ia juga berkaitan dengan ritual,berkenaan kuasa superntural yang mendasari upacara tersebut yang mana penduduk kepulauan tersebut mempunyai kepercayaan yang kuat dengan kuasa supernatural walaupun mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan mereka terlebih dahulu meminta kepada kuasa supernatural untuk mendapatkan ikan atau sebaliknya, bergantung kepada nasib mereka tetapi yang lebih ditekankan adalah nyawa mereka ketika menagkap ikan. Berbalik kepada Kula ring, upacara ini akan berlangsung dengan pertukaran hadiah di antara masyarakat di kepualauan tersebut dan tawar menawar tidak dibenarkan, dan berkenaan faktor spiritual pula adalah andaian bahawa hadiah tersebut mempunyai semangat yang pemberi niat tertentu untuk melihat penerima kelihatan teruk dengan memberi sesuatu yang bagus berbanding dengan apa yang dia terima. Ini memperlihatkan bahawa orang Trobriand sangat meinitikberatkan faktor spiritual dan aspek sosial mereka kerana hubungannya sangat signifikan sebagai makhluk yang rasional. Di sini kita lihat bahawa kepelbagaian segmen dalam budaya manusia mempunyai fungsi tertentu untuk dikupas menjadikannya lebih harmoni dan berkekalan sebagai satu bentuk organisasi yang berfungsi sepenuhnya.

        Oleh itu secara kesimpulannya, pendekatan malinowski dalam bidang ini memberikan nafas baru kepada mempertahankan taraf saintifik ilmu sosial ini dan penjelasannya mengenai masyarakat secara keseluruhan dapat dikembangkan dalam menerangkan keadaan manusia yang lain di seluruh dunia dengan sedikit penambahbaikan terutama menjadikan antropologi islam itu lebih realistik dan boleh dilanggap sebagai bidang baru yang betaraf saintifik dan diterima umum.Ahad, 17 Julai 2011

fungsionalism versi ahli antropologi.....Radcliffe Brown functional analysis.

Radcliffe brown merupakan seorang ahli antropologi yang banyak memberi sumbangan kepada disiplin antropologi terutama kemunculan antropologi sosial dan pengumpulan data etnografi melalui tulisannya "the Andaman Islander". Sumbangan beliau dalam teori fungsionalism juga adalah pengaruh daripada Emile Durkheim tetapi beliau cuba untuk memberikan satu kelainan kepada analisis teori ini yang mana pengkajiannya membawa kepada kelahiran struktural fungsionalism - sejak beliau melakukan kajian di Andaman mengikut kerangka struktur fungsi orang pulau andaman.

       Kerangka utamanya adalah integrasi1 sama dengan teori yang dikemukan oleh Durkheim dalam analisis teorinya. Terdapat tiga andaian utamanya :
1. Satu keadaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk terus hidup adalah integrasi yang minimum terhadap bahagiannya.
2. Istilah 'function' merujuk kepada proses yang mengekalkan keperluan integrasi dan solidariti.
3. Dalam setiap masyarakat, terdapat ciri-ciri yang boleh ditunjukkan untuk menyumbang kepada mengekalkan keperluan solidariti tersebut.

Analisis beliau boleh dilihat melalui tulisan beliau mengenai struktur masyarakat andaman iaitu analisis sistem keturunan masyarakat pulau andaman:

>>> andaiannya pertamanya mengenai soal keturunan ini melibatkan integrasi yang minimum dalam sistem keturunan mereka (rujuk andaian pertama) >>>> kemudian proses yang bersangkutan dengan sistem keturunan ini akan dinilai dan akibatnya mengekalkan cara integrasi dan solidariti sistem tersebut yang menjadi andaian kedua beliau (rujuk andaian kedua) >>> manakala andaian ketiga dapat ditunjukkan dengan munculnya ciri-ciri yang boleh menyumbangkan pengekalan solidariti sistem tersebut melalui sumbangan sistem keturunan dalam penentuan yang sistematik dalam penyelesaian konflik pemilikan tanah pusaka.

      Daripada analisis beliau mengenai sistem keturunan ini,kita melihat bahawa sistem ini memberikan satu analisis struktur yang menjadi intipati analisis beliau. Struktur sosial yang diketengahkan adalah satu analisis mengenai budaya masyarakat yang dikaji sebagai contoh kajiannya mengenai linguistik iaitu beliau menerangkan linguistik boleh dilihat dari sudut struktur yang mana faktor linguistik dalam suku kaum mungkin sama dalam beberapa generasi tetapi apabila beberapa anggota masyarakat telah tiada dan kemunculan imigran yang lain akan memberikan pendifusian bahasa kepada peringkat seterusnya yang boleh mempengaruhi bahasa suku kaum lain. Sumbangan ini telah membawa kepada analisis yang lebih kompleks oleh Talcot Parson dalam teori sistem.

     Kritikan terhadap teori yang dikembangkan oleh Brown berkisar tentang satu tautologi kepada tulisan Durkheim2 yang mana kelemahannya berkaitan dengan ketidakemprikal dalam analisis beliau terhadap integrasi sosial ini. Beberapa komentator telah memberi komen mengenainya yang mana berkaitan berapa banyak integrasi yang minimum diperlukan untuk fungsi tersebut dan sebagainya. Seterusnya perkara berkaitan analisis teologi yang dikatakan merbahaya jika diletakkan sebagai analisis beliau dalam fungsionalism seperti tulisan durkheim yang mengelak membincangkan perkara tersebut malah beliau berpendapat penggunaan perkataan "keperluan" atau keadaan yang diperlukan untuk wujud" perlu ditukar kepada perkara yang lain iaitu mengandaikan bahawa tidak perlu untuk semua fakta sosial itu dianalisis berbanding memadailah keadaan yang mana lebih baik untuk kewujudan mereka untuk mejadi bukti empirik - yang boleh ditemui dalam sistem sosial.

   

Rabu, 6 Julai 2011

Teori Fungsional: Herbert Spencer & Emile Durkheim

Herbert Spencer

 

Emile Durkheim

Kedua-dua tokoh mempunyai persamaan dari segi pengaruh dan teoritikal tetapi mempunyai penerangan dan analisis yang berbeza.Pengaruh yang sama boleh dilihat melalui inspirasi daripada Comte berkenaan organisme yang menghubungkan hidupan dan organ biologi manusia kepada manusia sebagai fungsi yang tidak boleh dipisahkan, kehidupan yang abadi. Keduanya mempunyai pengaruh daripada Comte sebagai memanjangkan analisis mereka mengenai fakta sosial hari ini.

       Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi mari kita melihat timeline bagi kedua-dua tokoh di atas. Herbert hidup selepas Comte iaitu 1820-1903. Manakala Durkheim pula pada abad yang sama iaitu 1858-1917 yang mana timeline ini memberitahu kita bahawa pengaruh mereka terhadap analisis Comte dan ahli Sains yang lain seperti Darwin sangat kuat. Kekuatan tersebut dilihat sebagai satu kesimpulan kepada aliran pemikiran yang diwarisi oleh kedua-dua tokoh tersebut tetapi Herbert Spencer adalah pioneer kepada teori evolusi yang dipengaruhi oleh Darwin.

        Kehidupan adalah umpama satu organisasi yang biasanya menjadi satu empirik dan menarik untuk dikaji, yang mengatur dan menjadikan dunia sebagai satu lakonan untuk manusia mestilah suatu yang telah lama menjadi aturannya. Semua manusia tidak boleh tidak mempedulikan apa yang dimaksudkan dengan kuasa supernatural atau metafizikal proses di dalam akal fikiran.Walaupun kedua tokoh tidak membincangkannya melalui perspektif agama terutama Durkheim yang mengelak daripada membincangkan fungsional dalam The divison of Labour dengan agama kerana beliau beranggapan bahawa "jika kita mengaplikasikannya mungkin terdapat beberapa akibat pada masa hadapan yang akan berlaku"1. Sehubungan dengan itu, Spencer hanya melihat fungsi masyarakat melalui kedinamikannya yang mana beliau berhujah masyarakat yang kompleks akan bertambah kompleks dan berbeza dari fungsinya kerana keperluan fungsi (seperti yang dibincangkan dalam bab sebelum ini) yang terbina dalam struktur masyarakat. Beliau menggariskan empat kelas keperluan yang boleh diwakili oleh tiga label :

1. keperluan kepada operasi yang bermaksud keperluan untuk pengeluaran dan pengeluaran semula.
2. keperluan kepada undang-undang untuk mengawal populasi menggunakan kuasa dan simbol.
3. keperluan kepada pengagihan atau perpindahan masyarakat,maklumat dan sumber masyarakat.

Kesemua keperluan terbabit adalah sebagai keperluan kepada masyarakat yang semakin berkembang untuk mencapai masyarakat yang kompleks seperti hari ini. Analisis Herbert ini adalah berdasarkan kepada masalah yang organik yang berada di dalam tubuh badan manusia itu sendiri. Herbert mangatakan" organ manusia dan organ haiwan mempunyai penyusunan dalaman yang agak sama. Berbeza daripada satu sama lain sebagai sistem penghadaman daripada makhluk hidup lakukan dalam kehidupan seharian yang mempunyai beberapa cara yang umum. Setiap alat penghadaman mempunyai tugas tertentu untuk melengkapkkan anggotanya nutrient di dalam badan manusia atau haiwan, mereka akan melakukan kesemua keperluan seperti di atas sebagai menunjukkan kefungsiannya di antara satu sama lain".
       
       Sementara itu,analisis Durkheim mengenai teori  fungsional tertumpu kepada 4 andaian asas yang dikemukan di dalam hasil kerjanya iaitu "the division of labour"iaitu:
1.Masyarakat mestilah digambarkan dalam keadaannya sendiri iaitu boleh dibezakan dan tidak boleh     dikurangkan bahagiannya terhadap apa yang diaturkan.
2. Durkheim pula melihatt setiap sistem mesti dipenuhi dari segi fungsi asasnya, keperluan secara keseluruhan.
3. Kekerapan penggunaan fahaman "keperluan fungsi" adalah disokong oleh konsepsi Durkheim terhadap sistem sosial sebagai  "normal" dan "phatologikal".
4. Apabila kita menggambarkan sistem sebagai normal dan patologikal - berfungsi-  implikasi tambahan  adalah sistem  tersebut mempunyai persamaan  yang mana fungsi yang normal berlaku.

        Durkheim cuba memisahkan faktor teologi sebagai salah satu daripada fenomena fungsional masyarakat tetapi beliau memberi satu alasan yang berkaitan perkara tersebut yang mana menurutnya "kita mesti melihat fakta sosial secara berasingan sebab yang efisyen untuk menghasilkannya dan fungsinya dipenuhi". Walaupun analisis beliau sebagaimana begitu, tetapi analisisnya mengenai fungsional lebih bersifat sistematik dan lebih advance berbanding analisis spencer dan comte di mana beliau telah membincangkan secara panjang lebar mengenai perbezaan sebab(pertambahan populasi dan kepadatan moral) dan fungsi( integrasi di antara masyarakat).  further details please visit http://media.pfeiffer.edu/lridener/dss/Durkheim/DIVLABOR.HTML

    Jadi, secara kesimpulannya marilah kita mengamati analisis kedua tokoh tersebut yang mana analisis tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diungkapkan dengan perkataan yang mudah dan lebih tepat lagi bahasa yang tepat dan padat mengikut konteks teoritikal dan analisis mereka tetapi apa yang saya faham mengenai keduanya adalah analisis yang bersifat induktif yang mengambil fakta umum untuk kesimpulan  yang khusus terhadap fenomena sosial. Namun pada pandangan saya teori fungsional memberi sumbangan kepada kita sebagai manusia mempunyai fungsi tertentu untuk dipenuhi secara sosialnya atau secara rohaninya,fungsi yang tidak dilihat oleh mata kasar-hubungan dengan Allah walaupun durkheim melihatnya sebagai kebahayaan yang mendatang jika dilihat dari segi agama, tetapi bagi umat islam khususnya ianya adalah fungsi yang tidak boleh dipisahkan oleh diri mereka kerana Islam sebagai cara hidup mereka walau apa cara sekalipun. Akhirnya analisis Spencer dan Durkheim adalah satu sumbangan yang menarik dalam teori fungsional untuk dibincanngkan dan sebagai asas kepada kemunculan teori fungsional yang lebih kompleks. Tajuk seterusnya akan diambil daripada sumbangan dan percambahan teori fungsional kepada perbincangan struktur dalam perbahasan teoritikal oleh Redcliffe Brown dan Bronislaw Malinowski (an imminent anthropologist in the 19th century)......... InshaAllah....